Missie en visie

Deze missie en visie van onze school kwam tot stand in overleg met het voltallige personeel.

MISSIE

1 Kwaliteit en schoolloopbaanbegeleiding

Als kleinschalige, goed bereikbare school waken we over de kwaliteit van de opleidingen die we aanbieden.

Vanaf de eerste graad tot en met het zevende jaar trachten we iedere leerling op maat te begeleiden.  Het oriënteringsproject en de keuze van beroepenvelden in de eerste graad, de overgangen tussen elk leerjaar en elke graad: ieder scharniermoment in de schoolloopbaan van onze leerlingen wordt met de grootste zorg begeleid.

Onze opleidingen zijn technisch – en beroepsgericht.  Gekwalificeerd personeel, een aantal goed uitgeruste vaklokalen, een leerlinggerichte realisatie van de leerplannen, optimale kennisoverdracht, kwaliteitsvolle projecten en stageplaatsen, geïntegreerde proeven, de leeronderneming,enz. zorgen ervoor dat onze leerlingen de nodige bagage opdoen richting eerste baan of hoger onderwijs.

 

2 Vakkennis en sociale vaardigheden

Als schoolgemeenschap stellen we een optimale realisatie van de leerplannen en de evenwaardigheid van alle studierichtingen centraal; dat met bijzondere aandacht en ondersteuning voor de zwakkere en extra uitdagingen voor de sterkere leerlingen.

Naast het bijbrengen van de nodige vakkennis, doen we aan attitudevorming en willen we onze leerlingen maatschappelijke vaardigheden, normen en waarden bijbrengen.  Essentieel is dat elke leerling de kans krijgt om zijn eigen talenten en vaardigheden te ontwikkelen, dat hij of zij zelf initiatieven leert nemen en leert samenwerken om zo te worden tot een weerbare, verantwoordelijke, verdraagzame, respectvolle en kritische volwassene met een ruime blik op de wereld.

 

3 Aandacht voor en begeleiding van de leerling als persoon

In het Sint-Lutgardisinstituut heerst een rustig en passend onderwijsklimaat waarin we trachten met alle leerlingen rekening te houden.


Socio-emotionele begeleiding

Geborgenheid, welbevinden en welzijn zijn voor elke leerling belangrijke pijlers in het optimaliseren van de schoolse loopbaan.

De cel leerlingenbegeleiding helpt leerlingen bij sociale en emotionele problemen zoals faalangst, moeilijke thuissituaties, eetstoornissen, enz..   Er wordt hulp op maat geboden of doorverwezen naar gespecialiseerde instanties zoals het CLB, het JAC,…

Leren leren

Vooral in de eerste graad leggen we het accent op “leren leren”.  We werken met schooleigen bundels waarbij we kunnen inspelen op de noden van de individuele leerling.  Bovendien worden er per vak in iedere graad tips gegeven ter ondersteuning van de studiemethode.

 

Gok-beleid: gelijke onderwijskansen

We zijn een GOK-school, d.w.z. dat wij werken aan gelijke onderwijskansen. Het Sint-Lutgardisinstituut wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom specifieke aandacht voor kinderen uit kansarme milieus.

 

Aandacht voor leerstoornissen

Aan de hand van gegevens die ouders bezorgen, worden gepast initiatieven genomen opdat de leerling optimaal kan functioneren.

Onze school inventariseert leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie en zorgt voor een begeleidingsplan in overleg met vakleerkrachten, leerling en ouders.

Verder willen we groeien in de kennis en de opvolging van andere leerproblemen.

 

Gedragsbegeleiding

Een leerlingvolgkaart kan ervoor zorgen dat leerlingen die een ongepaste studiehouding hebben of die voortdurend niet in orde zijn met taken/ materialen, nauw in de gaten worden gehouden door de verschillende vakleerkrachten.

Ook een begeleidingsrapport waarin periodiek commentaar wordt gegeven ter ondersteuning van het studiegedrag van de leerling is mogelijk.

 

4 Levende en lerende warme gemeenschap

De hele personeelsgroep vormt samen met de directie één grote levende en lerende gemeenschap met bijzondere aandacht voor maatschappelijke evoluties.  We werken aan een zorgcultuur waarin zowel leerkrachten als leerlingen zich goed voelen en zich ten volle kunnen ontwikkelen.

 

5 Betrokkenheid en overleg

Betrokkenheid en overleg vormen een andere pijler van het schoolgebeuren:

  • Door teamwork en overleg, door werkgroepen voor leerlingen (leerlingenraad) en leerkrachten en door goede samenwerking met directie en schooleigen participatieorganen;
  • Via vaste en extra klassenraden blijven we nauw betrokken bij de schoolloopbaan van elke leerling;
  • Met ouders wordt tijdens oudercontacten regelmatig gecommuniceerd over de vorderingen van zoon of dochter.  Er zijn ook infomomenten rond studiekeuze of schoolse werking.

VISIE

1 Optimaliseren van infrastructuur 

Kwaliteitsvol onderwijs vraagt om een degelijke en moderne infrastructuur, een optimale inrichting van (praktijk)lokalen, voldoende ruimte en duurzame leermiddelen.  De uitbouw van een degelijk ICT-netwerk is onmisbaar in de hedendaagse didactiek.                                                                                                 In een TSO/BSO-school kan een aangepaste infrastructuur voor iedere richting en alle personeelsleden het verschil betekenen: we maken hier werk van !

 

2 Beleid en visie

Wij willen een schoolgemeenschap waarin structuren duidelijk zijn, het beleid transparant is.

Dit betekent dat de centrale vraag niet zozeer is wat de directie doet,

maar eerder welke taken door wie worden uitgevoerd.  Ook houdt dit in dat er voldoende en open communicatie is tussen directie en personeel om zo een sfeer van wederzijds vertrouwen te scheppen.  Directie, leerkrachten en opvoedend personeel zijn gelijkwaardige gesprekspartner en streven naar eenzelfde visie.  We willen komen tot een gedeeld leiderschap.

Een aantrekkelijk personeelsbeleid houdt rekening met de noden en behoeften van werknemers en is tevens een gezinsvriendelijk personeelsbeleid. Aan leerkrachten en personeel worden maximale ontplooiingskansen geboden.

 

3 Lesgeven staat centraal

De betekenis van het woord “leraar” volgens het van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal:

le·raar (de; m,v; meervoud: leraren, leraars) 1 iem. die onderwijs geeft

Hoe zouden wij “leraars” onze job omschrijven?

De woordenboekbetekenis klopt al lang niet meer. Wij willen opnieuw een ruimte creëren waarin wij als onderwijzende niet voortdurend opgeslokt worden door planlast en nevenactiviteiten, maar waarin we ons kunnen toeleggen op de onderwijspraktijk en de basiszorgen.

 

4 Kwaliteitsvol onderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs loopt in se samen met de vakkennis en attitudes van de leerkracht: de leraar is vakinhoudelijk expert en professioneel.  Leerkrachten die het beste uit zichzelf halen, kunnen leerlingen stimuleren om dit ook te doen.  Uiteraard is de schoolse omkadering hierbij van het grootste belang; een duidelijke werkstructuur en eenduidige regels: goede afspraken maken goede vrienden!

In onze school willen we de kwaliteit op een structurele manier bewaken door onze sterke punten te bestendigen en aan zwakke punten te werken.

 

5 Positieve, open sfeer, collegialiteit, respect en welbevinden

We willen (verder) werken aan een positieve werksfeer, een open sfeer van collegialiteit.

Collegialiteit houdt in dat men collega’s helpt en ondersteunt wanneer dat nodig is en rekening houdt met hun behoeften en belangen. Hierdoor levert men een positieve bijdrage aan de (werk)sfeer.

Welke competenties komen daarbij kijken?

  • Inlevingsvermogen: luisteren naar de ideeën, opvattingen of vragen van  collega’s en proberen hun standpunt of situatie te begrijpen;
  • Flexibiliteit:  in staat zijn om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden;
  • Behulpzaamheid: kunnen inspelen op de wensen en behoeften van anderen;
  • Tact: gevoel hebben voor wat in een bepaalde situatie passend, juist of gewenst wordt gevonden. Behoedzaam en voorzichtig handelen in lastige situaties.
  • Eerlijkheid

Waar gewerkt wordt aan collegialiteit, wordt automatisch aan welbevinden gewerkt.  Jobvoldoening heeft in hoge mate met het gevoel van welbevinden op het werk te maken.